Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Rozpočet na rok 2010

R O Z P O Č E T  na rok 2010

 

Příjmy:

 

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 210 000

1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 25 000

1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 18 000

1121 Daň z příjmu právnických osob 330 000

1211 Daň z přidané hodnoty 430 000

1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 40 000

1341 Poplatek ze psů 1 700

1361 Správní poplatky 500

1511 Daň z nemovitostí 120 000

4112 Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy 79 800

1 255 000

 

1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - zemědělské 700

1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - honitba 500

2141 2132 Příjmy z pronájmu hospody 6 000

2310 2111 Příjmy z vodného 400

6310 2141 Příjmy z úroků 3 000

6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 6 400

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příjmy celkem: 1 272 000

 

Výdaje:

 

Vnitřní obchod a služby:

 

2141 5154 Elektrická energie - sál 4 500

 4 500

 

Silnice:

 

2212 5141 Úroky z úvěru 3 500

2212 5169 Nákup ostatních služeb - sekání, zimní údržba 4 000

2221 5193 Dopravní obslužnost 2 920

 10 420

 

Pitná voda:

 

2310 6121 Směnka Praves s.r.o. - vodovod 60 000

60 000

 

Odpadní vody:

 

2321 5169 Nákup ostatních služeb - rozbory odpadních vod 6 000

6 000

 

 

Předškolní zařízení:

 

3111 5321 Neinvestiční transfery obcím - MŠ ORJ

 

Základní školy:

 

3113 5321 Neinvestiční transfery obcím - ZŠ Poběžovice ORJ

 

Ostatní záležitosti kultury:

 

3319 5021 Ostatní osobní výdaje - kronikář 1 800

3319 5169 Nákup ostatních služeb Chod. liga poradenství

3319 5329 Chodská liga - členský příspěvek ORJ

3399 5139 Nákup materiálu 4 000

3399 5175 Občerstvení 4 000

3399 5194 Věcné dary 1 500

11 300

 

Ostatní tělovýchovná činnost:

 

3419 5222 Příspěvek na činnost 5 500

5 500

 

Veřejné osvětlení:

 

3631 5154 Elektrická energie 24 000

3631 5169 Nákup ostatních služeb 25 000

3631 5171 Opravy a udržování 15 000

64 000

 

Nebezpečný odpad:

 

3721 5169 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 15 000

15 000

 

Komunální odpad:

 

3722 5169 Nákup ostatních služeb 85 000

3722 5329 Členský příspěvek Lazce ORJ 140

85 140

 

Ostatní odpady:

 

3723 5169 Nákup ostatních služeb 30 000

30 000

 

 

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:

 

3745 5021 Ostatní osobní výdaje - brigády 10 000

3745 5139 Nákup materiálu 2 000

3745 5156 Pohonné hmoty a mazadla 5 000

3745 5169 Nákup služeb 4 000

21 000

 

Požární ochrana:

 

5512 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000

5512 5154 Elektrická energie 5 000

5512 5156 Pohonné hmoty a mazadla 1 000

5512 5175 Pohoštění 1 000

5512 5222 Příspěvek na činnost 5 000

21 000

 

Zastupitelstva obcí:

 

6112 5023 Odměny členů zastupitelstev 120 000

6112 5032 Zdravotní pojištění 11 000

6112 5173 Cestovné 3 000

6112 5175 Pohoštění 2 000

136 000

 

Činnost místní správy:

 

6171 5011 Platy zaměstnanců 72 000

6171 5031 Sociální pojištění 11 000

6171 5132 Zdravotní pojištění 7 000

6171 5038 Povinné pojištění na úraz 400

6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 12 000

6171 5137 Drobný hmotný investiční majetek 8 000

6171 5139 Nákup materiálu 6 000

6171 5154 Elektrická energie 16 000

6171 5161 Služby pošt 2 500

6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000

6171 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000

6171 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

6171 5171 Opravy a udržování 10 000

6171 5172 Programové vybavení 40 000

6171 5229 Příspěvek tělesně postižení 500

6171 5321 Zpracování účetnictví 11 000

6171 5361 Nákup kolků 2 000

6310 5163 Služby peněžních ústavů 9 000

6320 5163 Pojištění majetku 8 600

6402 5364 Vratky transferů - finanční vypořádání min.let 3 540

 279 540

 

Výdaje celkem: 749 400

 

Splátka úvěru 33 200

 

Financování: - 489 400

 

 

Vyvěšeno: 4.12.2009

 

Sejmuto: 20.12.2009