Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva Obce Ždánov

ze dne 30. 9. 2016

 

Zastupitelstvo obce

 

Schvaluje:

 

1)     Program zasedání a jeho doplnění

 Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

2)     Ověřovatele zápisu: Jiří Paidar, Pavel Paidar.

 Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

3)     Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání

 Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

4)     Program zasedání a jeho doplnění

      Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

5)     Zahájení přípravy nového územního plánu

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

6)     Zrušení vyhlášky č. 5/2016, o nočním klidu        

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

7)     Možnost jednat o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na směnu části pozemku č. 944/4 v k. ú. Ždánov s manželi Wolfovými

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

8)     Doplnění žádosti u SPÚ ČR o parcely č. 924 a 936 v k. ú. Ždánov, které navazují na požadované komunikace, a vyhotovení geom. plánů u těch parcel, kde to bude nezbytné

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 

 

 

Bere na vědomí:

 

 

1)     Zprávu místostarosty Bc. Krutiny o potřebě opravit některé vady na budově čp. 49 (obecní úřad)

2)     Zprávu starosty o událostech za uplynulé období

 

Pověřuje:

 

1)     Starostu obce Václava Pfluga k vyhotovení reklamace na opravu budovy čp. 49

2)     Starostu obce o zajištění shromáždění a odvoz ošacení Diakonií Broumov

3)     Starostu obce zajištěním nejvhodnější geodetické kanceláře na zaměření pozemků pro SPÚ ČR

4)     Starostu obce doplněním žádosti o vydání pozemků od SPÚ ČR

5)     Místostarostu jednáním o zajištění, aby prostory dnes užívané jako restaurace sloužily po skončení nájemního vztahu s nájemcem tak, aby bylo zajištěno jejich větrání, vytápění a úklid.

6)     Karla Houdka zajištěním revize komínu před topnou sezónou

 

 

Odkládá:

 

1)     Návrh na odbahnění obecního rybníku

2)     Návrh na provedení komplexní pozemkové úpravy

 

 

 

 

 

   Bc. Štěpán Krutina                                                            JUDr. Václav Pflug

místostarosta obce                                                                      starosta obce

                                                                       v.r.                                                                                            v.r.     

 

Ve Ždánově, dne 11. 10. 2016

 

Vyvěšeno na úř. desce i elektronicky dne 12. 10. 2016.         Zodpovídá:    ing J. Paidarová

Sejmuto z úřadní desky:                                                                            Bc. Krutina